For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

1. Përmbajtja e Shërbimit

SHITBLI.COM  Eshte website I shërbimeve informatike qe  vë në dispozicion të përdoruesve që synojnë të përdorin një shërbim (tani e tutje në internet “Shërbimi Themelor” dhe / ose “Shërbime”) ky web  ju lejon të publikoni dhe konsultoni njoftime dhe reklama të subjekteve private ose profesionale që synojnë të shesin ose blejnë mallra ose të ofrojnë dhe marrin shërbime. Shërbimi gjithashtu lejon reklamuesit dhe përdoruesit e interesuar për atë që është botuar të kontaktojnë me njëri-tjetrin.

 

2. Pronësia e platformës

SHITBLI.COM , është pronari i vetëm i platformës në internet përmes së cilës menaxhohet Shërbimi, si dhe ka të gjitha të drejtat per te vendosur dhe ndryshuar te gjitha  rregullat  e web platformës.

 

3. Zbatueshmëria e kushteve

Këto Kushte të Përgjithshme të Shërbimit vlejnë për përdoruesit që përdorin Shërbimin në konsultim me njoftimet e publikuara, si dhe për reklamuesit privat ose profesional (tani e tutje në mënyrë kolektive “përdorues / e”).

 

4. Kushtet e përdorimit të Shërbimit

Përdorimi i Shërbimit lejohet vetëm për përdoruesit e rritur sipas ligjit Shqiptar (mbi 18 vjet). Ky përdorim i Shërbimit u jepet gjithashtu përdoruesve që janë të paktën gjashtëmbëdhjetë vjec  vetem nën autorizimin  dhe mbikëqyrjen e prindërve ose të atyre që ushtrojnë autoritetin prindëror ose kujdestarinë, të cilët prandaj do të marrin përsipër të gjithë përgjegjësinë për punën e fëmijës perballe me SHITBLI.COM  dhe palët e treta të përfshira në çfarëdo mënyre.

Përdorimi i Shërbimit Themelor lejon konsultimin falas të reklamave dhe publikimin e reklamave dhe krijimin e shërbimeve që synojnë përdorimin e vetë shërbimit. Disa funksionalitete specifike të Shërbimit, futja në kategori specifike të produkteve dhe futjet më tej se pragjet e përcaktuara për kategori të caktuara mund të vihen në dispozicion vetëm për pagesa, si dhe nga kushte specifike të kontratës në lidhje me të njëjtat shërbime.

Marrëdhëniet e ruajtura midis përdoruesve të Shërbimit, përfshirë blerjen, shkëmbimin e informacionit, gjithashtu përmes formës së përgjigjes ndaj njoftimit, dorëzimit ose pagesës së mallrave ose shërbimeve, ndodhin ekskluzivisht midis përdoruesve pa SHITBLI.COM  të jetë pjesë e raportit. Përdoruesi gjithashtu merr përsipër të mos përdorë në mënyrë të pahijshme kontaktet e pranishme për ndonjë arsye në platformën SHITBLI.COM. Me anë të një shembulli ; është e ndaluar të dërgoni reklama, materiale promovuese, ose çfarëdo forme tjetër të kërkesë të paautorizuar ose të padëshiruar me postë elektronike ose me ndonjë metodë tjetër kontakti.

Përdoruesit do të ruajnë pronësinë e të gjitha të drejtave të pronarit për video, fotografi, fotografi të vazhdueshme, audio ose materiale të tjera (këtej e tutje, “Riprodhimet”) që SHITBLI.COM  u ka lejuar atyre t’i botojnë në faqen e tyre. Pavarësisht nga sa më sipër, përdoruesi i jep SHITBLI.COM  një licencë jo-ekskluzive, falas, të përhershme, të transferueshme, të pakthyeshme, pa kufij territori, për t’u përdorur (gjithashtu në kombinim me materiale të tjera audio dhe / ose video dhe / ose fotografike) dhe, për këtë arsye, për të vendosur, brenda sitit dhe / ose në çfarëdo mjeti tjetër (qoftë dixhital, elektronik ose letër), të riprodhoni, modifikoni, përshtatni, përktheni, shpërndani, publikoni, shfaqni, riprodhoni në publik riprodhimet e përdoruesit , duke u angazhuar në vetvete të mos kundërshtojë botimin, përdorimin, modifikimin, anulimin dhe shfrytëzimin e Riprodhimeve nga SHITBLI.COM.

Me përdorimin e Shërbimit, përdoruesit marrin përsipër përgjegjësinë ekskluzive për të drejtën e përdorimit të riprodhimeve të publikuara nga ata në web, duke dëmshpërblyer  SHITBLI.COM  nga çdo pretendim dhe / ose kërkesë për kompensim të formuluar nga palë të treta kundër të shkeljes së të drejtave të këtij të fundit.

Pas regjistrimit në faqe nga përdoruesi, ky i fundit do të kërkohet të sigurojë të dhënat e veta personale pa iu drejtuar përdorimit të adresave të përkohshme të postës elektronike (d.m.th. adresave të lidhura me adresën tuaj të emailit nga e cila megjithatë nuk është e mundur të dërgoni email por pranojini vetëm ato). Kuptohet qartë se, në rast të mos respektimit të dispozitave të kësaj klauzole nga përdoruesi, SHITBLI.COM  do të konsiderohet i lirë nga barra e ofrimit të disa shërbimeve mbështetëse për të njëjtat, pasi kjo nuk është në gjendje të verifikojë korrespodencën e përdoruesit-email.

 

5. Përgjegjësitë e përdoruesit

Përdoruesi është plotësisht dhe ekskluzivisht përgjegjës për përdorimin e Shërbimit (të kuptohet në mënyrë të shprehur në lidhje me funksionet e publikimit, konsultimit, menaxhimit të reklamave dhe kontaktit ndërmjet përdoruesve) dhe për këtë arsye është garantuesi i vetëm dhe përgjegjës për mallrat dhe shërbimet. të ofruara përmes Shërbimit si dhe korrektësinë, plotësinë dhe ligjshmërinë e reklamave dhe sjelljen e tyre në kontekstin e kontaktit ndërmjet përdoruesve. Përdoruesi garanton disponueshmërinë dhe / ose pronësinë e së mirës / shërbimit të mbuluar nga vetë reklamat. Përdoruesi gjithashtu garanton që reklamat e tij nuk cenojnë të drejtat e autorit ose pronësinë industriale ose ndonjë të drejtë tjetër të palëve të treta. Në rast të një mosmarrëveshje nga palët e treta në lidhje me ndonjë njoftim ose sjellje në lidhje me të, përdoruesi merr përgjegjësi të plotë dhe merr përsipër të dëmshpërblejë dhe të mbajë SHITBLI.COM të padëmshëm nga ndonjë dëmtim, humbje ose shpenzim. Përdoruesi merr përsipër të përdorë formularin për t’iu përgjigjur njoftimit me qëllimin e vetëm të krijimit të kontakteve dhe shkëmbimit të informacionit me përdoruesit e tjerë në lidhje me njoftimet, duke përdorur gjuhë të përshtatshme, në përputhje me ligjin, etikën dhe rrjetin e duhur. Për më tepër, përdoruesi merr përsipër të gjithë përgjegjësinë për çdo dëmtim që mund të shfaqet në sistemin e tij kompjuterik nga përdorimi i Shërbimit ose ai i palëve të treta. Më në fund kuptohet se çdo përdorim i robotëve, merimangave, kruese dhe / ose mjeteve të tjera automatike për të hyrë në web  dhe / ose për të ekstraktuar të dhënat, përmbajtjen, informacionin relativisht është i ndaluar.


6. Kufizimi i përgjegjësisë

SHITBLI.COM  nuk jep asnjë garanci në lidhje me përmbajtjen, tërësinë dhe korrektësinë e reklamave të publikuara as në lidhje me të dhënat e publikuara, as në lidhje me informacionin e dhënë më pas nga përdoruesi, as në lidhje me numrin ose cilësinë e rezultatet e marra përmes Shërbimit. Në çdo rast, SHITBLI.COM  rezervon, në çdo kohë, të drejtën për të vlerësuar, aprovuar, eleminuar ose parandaluar futjen ose të drejtën për të penguar konsultimin ose kontaktin përmes formës së përgjigjes ndaj njoftimit në rastin në të cilin, në të diskrecion i vetëm, përdorimi i Shërbimit nga përdoruesi i referohet seksioneve të veçanta të mallrave ose mund të konsiderohet i dëmshëm për të drejtat ose prerogativat e SHITBLI.COM ose palëve të treta. Kuptohet që edhe në rastin e vlerësimit dhe aprovimit të reklamave (qoftë automatike apo manuale) SHITBLI.COM nuk jep asnjë garanci në lidhje me përmbajtjen, tërësinë ose korrektësinë e njëjtë. SHITBLI.COM  gjithashtu nuk është i përfshirë në negociata që vijnë nga përdorimi i Shërbimit dhe për këtë arsye nuk garanton mirësinë ose rezultatin e së njëjtës, për rrjedhojë asnjë kërkesë për kthim, kompensim, riparim dhe / ose kompensim për ndonjë arsye nuk mund të jetë drejtuar drejt SHITBLI.COM.

Shërbimi ofrohet përmes website-it  www.shitbli.com  aplikacioneve celularë që mund të përmbajnë banderola / lidhje me faqet e tjera të Internetit ose aplikacionet që nuk janë nën kontrollin e SHITBLI.COM; publikimi i banderolave ​​/ lidhjeve të lartpërmendura nuk nënkupton miratimin nga SHITBLI.COM të faqeve relative dhe përmbajtjes së tyre, dhe as nuk nënkupton ndonjë formë garancie nga kjo e fundit që prandaj nuk merr asnjë përgjegjësi. . Prandaj, përdoruesi pranon që SHITBLI.COM nuk është përgjegjës, thjesht si për shembull, për vërtetësinë, korrektësinë, plotësinë, respektimin e të drejtave të pronësisë intelektuale dhe / ose industriale, dhe as nuk është përgjegjës për kundërshtimin e tyre të mundshëm ndaj rendit publik, te morali dhe / ose morali.

 

7. Kufizimet në ofrimin e Shërbimit

SHITBLI.COM rezervon të drejtën të modifikojë, pezullojë ose ndërpresë, plotësisht ose pjesërisht, Shërbimin në çdo kohë edhe pa paralajmërim dhe pa u kërkuar që të tregojë arsyet që kanë të bëjnë me veprimet e lartpërmendura. SHITBLI ka zbatuar një sistem antispam së bashku me formularin e përgjigjes ndaj njoftimit, i cili refuzon kërkesat për kontakt përmes formës në rast të shkeljes së rregullave  dhe / ose këtyre kushteve në fuqi (si për shembull, prania e fyerje, epitete raciste, spam ose aktivitet fishing, etj). Nëse përdoruesi tregon në kutinë e tekstit të lidhjes së formularit ose adresën e emailit, sistemi antispam, në rastin e njoftimeve që nuk vijnë nga pajtimtarët në Shërbimin PRO SHITBLI.COM  PRO, do të errësojë elementët e lartpërmendur duke njoftuar marrësin. Në çdo rast, sistemi anti-spam nuk garanton origjinalitetin e produktit / shërbimit për shitje ose vërtetësinë e përmbajtjes së kontaktit. SHITBLI.COM nuk mund të konsiderohet në asnjë rast si pjesë ose përgjegjëse për shkëmbimin e komunikimeve ndërmjet përdoruesve dhe negociatave që rrjedhin prej tyre. SHITBLI.COM gjithashtu nuk mund të jetë përgjegjës për dëmet që vijnë nga mosdhënia e Shërbimit të mbuluar nga kjo kontratë për shkak të mos funksionimit të gabuar ose jo të funksionimit të mjeteve elektronike të komunikimit për shkak të shkaqeve që nuk lidhen me sferën e kontrollit të tij të parashikueshëm. prandaj, në asnjë rrethanë nuk mund të konsiderohet pjesë ose përgjegjëse për shkëmbimin e komunikimeve ndërmjet përdoruesve dhe negociatave që rrjedhin prej tyre. SHITBLI.COM gjithashtu nuk mund të jetë përgjegjës për dëmet që vijnë nga mosdhënia e Shërbimit të mbuluar nga kjo kontratë për shkak të mos funksionimit të gabuar ose jo të funksionimit të mjeteve elektronike të komunikimit për shkak të shkaqeve që nuk lidhen me sferën e kontrollit të tij të parashikueshëm. prandaj, në asnjë rrethanë nuk mund të konsiderohet pjesë ose përgjegjëse për shkëmbimin e komunikimeve ndërmjet përdoruesve dhe negociatave që rrjedhin prej tyreSHITBLI.COM gjithashtu nuk mund të jetë përgjegjës për dëmet që vijnë nga mosdhënia e Shërbimit të mbuluar nga kjo kontratë për shkak të mos funksionimit të gabuar ose jo të funksionimit të mjeteve elektronike të komunikimit për shkak të shkaqeve që nuk lidhen me sferën e kontrollit të tij të parashikueshëm.

Për shembull, por pa u kufizuar në, mosfunksionimi i serverëve dhe pajisjeve të tjera elektronike që nuk janë pjesë përbërëse e Internetit, keqfunksionimet e softverit të instaluar, viruset e kompjuterave, si dhe veprimet e hakerave ose përdoruesve të tjerë që kanë qasje në rrjet.

 

8. Publikimi serik i njoftimeve dhe / ose palëve të treta

Eshtë kategorikisht e ndaluar , përveç nëse autorizohet shprehimisht nga SHITBLI.COM:

– të përdorin sisteme automatike të ngarkimit të njoftimeve, përveç atyre të përcaktuara qartë nga SHITBLI.COM;

– publikimi serial dhe / ose administrimi i reklamave në emër të palëve të treta me çdo mjet ose metodë;

– rishitni shërbimet e SHITBLI.COM tek palët e treta (përfshirë ato, për shembull, opsionet Vendilo Subito, produktet Impresa +, etj.).

Me arritjen e pragjeve të paracaktuara për të hyrë në njoftimet e Shërbimit Themelor, të cilat ndryshojnë sipas kategorisë së futjes dhe direktivave SHITBLI.COM, përdoruesi nuk do të jetë në gjendje të fusë njoftime të tjera dhe do të njoftohet me anë të një komunikimi SHITBLI.COM.

 

9. Kufizimet e përmbajtjes së botimeve

Përdoruesi merr përsipër të mos falsifikojë identitetin e tij dhe të mos respektojë të gjitha dispozitat e ligjit në fuqi, si dhe Rregullat e SHITBLI.COM, të cilat për këtë qëllim përdoruesi pranon se duhet të shikojë para se të futë çdo reklamë ose të kontaktojë një përdorues tjetër përmes formularit të përgjigjes. Në lidhje me kategori të caktuara të njoftimeve, përdoruesi pranon që Shërbimi mund të kërkojë, për rishikim dhe qëllime të sigurisë, përfundimin e një procedure specifike të identifikimit para se të vazhdojë me publikimin e njoftimeve ose të hyrë në Shërbim dhe / ose të vazhdojë të perdore.

Në këtë drejtim, përdoruesi pranon dhe pajtohet që çdo reklamë e vendosur do të zbulojë qartë disa nga informacionet e mësipërme, dhe veçanërisht numrin e reklamave në internet që i referohen reklamuesit dhe një vlerësim të kohës së përdorimit / pjesëmarrjes së të njëjtit Shërbim . Ky informacion duhet të konsiderohet si rezultat i llogaritjeve të përafërta automatike dhe nuk duhet të ndërhyjë / ndikojë në negociatat që mund të vijnë nga përdorimi i Shërbimit për të cilin SHITBLI.COM mbetet i jashtëm.

Përdoruesi gjithashtu merr përsipër të mos e përdorë Shërbimin për publikimin, transmetimin, shkëmbimin e moralit të paligjshëm, vulgar, të pahijshme, shpifëse,fyese, ose, në çdo rast, i dëmshëm për të drejtat e të tjerëve ose mesazhe që nxisin urrejtjen dhe racën ose diskriminim fetar. Për më tepër, përdoruesi merr përsipër të mos e përdorë Shërbimin në atë mënyrë që të cenojë të drejtat e pronësisë intelektuale ose industriale të SHITBLI.COM ose palëve të treta.

 

10. Publikime shtesë

Përdoruesi pranon mundësinë e ofruar nga SHITBLI.COM për të publikuar reklamat edhe në faqet e tjera të internetit ose në titujt offline që i përkasin SHITBLI.COM ose, në çdo rast, që i përkasin subjektet e palëve të treta të interesuara për promovimin dhe / ose publikimin e njoftimeve të përdoruesve. Përdoruesi gjithashtu pajtohet për përdorimin e përmbajtjes së reklamës (foto, tekst, etj.) Nga SHITBLI.COM me qëllim botimin e saj në faqet e palëve të treta, revista online ose letre ose media të tjera, gjithashtu angazhohet të mbajë të padëmshme dhe dëmshpërblej SHITBLI.COM nga çdo përgjegjësi dhe / ose kërkesë në lidhje me këtë.

SHITBLI.COM ndalon përdorimin nga programet kompjuterike / aplikacionet / faqet cd. agreguesit dhe / ose palët e treta, jo të shprehura dhe të autorizuara më parë, të çdo përmbajtje në lidhje me Shërbimin. Shkelje e ndalimit të lartpërmendur mund të ndiqet penalisht sipas ligjit.

 

11. Juridiksioni, ligji në fuqi dhe gjykata kompetente

Marrëdhëniet midis përdoruesve të SHITBLI.COM rregullohen nga ligji dhe juridiksioni Shqiptar, në bazë të të cilave këto Kushte të Përgjithshme gjithashtu duhet të interpretohen. Me përjashtim të parashikuar nga ligji nga i cili nuk mund të shmanget, Gjykata e Tiranes  do të ketë juridiksion ekskluziv për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje në lidhje me këto Kushte të Përgjithshme dhe marrëdhëniet e drejtuara prej tyre.

 

12. Vlefshmëria e këtyre kushteve të përgjithshme

Këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme të Shërbimit do të konsiderohen të zbatueshme, kur janë të pajtueshme, edhe në rastin e mëtutjeshme, marrëveshje të ndryshme dhe specifike në lidhje me shërbimet e paguara (dhe veçanërisht në lidhje me shërbimet “Premium”, “Pro” dhe “Promovimi”) ). SHITBLI.COM në çdo rast në mënyrë të njëanshme mund të bëjë ndryshime në këto Kushte të Përgjithshme në çdo kohë duke i njoftuar ato në platformën e saj në internet.

 

13. Ndryshimet

Këto kushte mund të jenë objekt ndryshimi. Në rast ndryshimesh thelbësore, SHITBLI.COM do ta njoftojë përdoruesin duke i publikuar ata me qartësinë maksimale në faqet e tij ose me email ose mjete të tjera të komunikimit.

Top
pornyub saneleon hot sax vedio Luxure Porn sexgals potrnhub xncx zorla sikiş Luxure Porn tu egalore com porbhub draftsex cake farts porn hub Luxure Porn kizumonogatari hentai erica fett nude prnhub planetsuzy ava addams Luxure Porn pukejob pofnhub pornhhb abbywintersfree Luxure Porn hwporner pornnub pornnhub hrntaihaven Luxure Porn okusama ga seitokaichou! hentai ppornhub kompoz me jinx blowjob Luxure Porn lindsey woods anal hqpprner pornhum gifwithsauce Luxure Porn trash nurses 4 0ornhub cxnxx anonib alternative Luxure Porn fnaf bonnie porn mamasijaya poornhub fuckyeahhotcouple Luxure Porn mnfclub updates pornh7b spankbanh barbara borges nude Luxure Porn jazmine miner nude xbxx mywape dirtyakira porn Luxure Porn shemale cum while fucked spankban jane maddok erome joi Luxure Porn czech hunter 271 pornhubn pornhi britney amber boobpedia Luxure Porn tsunade cosplay porn cvodeos pornjub kaity sun fuck Luxure Porn cnnamador hqpornee pornhhub trike patrol celine Luxure Porn teenshoplyfter www freeporn com pornhubmcom tiffany thompson pov Luxure Porn rachellromeo the huns yellow pages